Vedligeholdelse af lejemål

Vedligeholdelse af lejemål

15. maj 2024

Er du klar over hvem der skal betale hvis f.eks. et køleskab pludselig går i stykker? Eller et indbygget skab falder sammen? I denne guide hjælper vi dig med at finde ud af, om det er dig eller udlejer der står for vedligeholdelse af din lejlighed.

Personen som har vedligeholdelsespligten, er ansvarlig for lejemålets stand

Derfor er det også vigtigt du har sat dig ind i din lejekontrakt, og ved 100% hvilke forhold du har ansvaret for ifølge kontrakten.

Mange tror at vedligeholdelsespligten først bliver afgørende når lejeren flytter. Men vedligeholdelsespligten gælder faktisk i hele lejeperioden, der kan derfor i visse tilfælde blive krævet at lejemålet bliver sat i stand selv mens du bor der. Loven skelner mellem ”slid og ælde” og misligholdelse her hører kun slid og ælde under vedligeholdelsespligten.

Hvis der er manglende vedligeholdelse af lejemålet, kan det føre til misligholdelse af lejemålet, og i så fald bærer du som lejer alt ansvaret. Dette kan også medføre en ophævelse af lejemålet.

Er lejer eller udlejer den vedligeholdelsespligtige?

Loven omkring vedligeholdelsespligten er deklaratorisk, hvilket vil sige den kan afvige hvis andet er aftalt mellem parterne. På baggrund af dette aftales der oftest noget i lejekontrakten som er gældende.
Hvis intet er aftalt i kontrakten, er det som udgangspunkt udlejer der står for at vedligeholde alt, både indvendigt og udvendigt.

Ansvaret for lås og nøgler ligger ved udlejer

Udlejer har som udgangspunkt altid ansvaret for at vedligeholde nøgler og låse. Dog kan der være aftalt andet i kontrakten, hvilket sjældent sker.

Vedligeholdelse af nøgle og låse består i bund og grund kun i, at sørge for alt er funktionsdygtigt, og udskift at slidte eller bortkomne nøgler/ låse. Dog kan der kræves at lejer betaler for en eventuelt bortkommen / stjålet nøgle.

Den indvendige vedligeholdes af lejemålet

Hvad går under indvendig vedligeholdelse?
Disse 4 punkter går under begrebet ” indvendig vedligeholdelse.

  • Tapetsering
  • Maling
  • Hvidtning af lofter
  • Lakering af gulve

Det ses generelt at indvendig vedligeholdelse bliver lagt på lejers skulder. Her er det dog kun de 4 punkter lejer kan bære ansvaret for.

Alle andre punkter udover de 4 går under udvendig vedligeholdelse, som også kaldes den øvrige vedligeholdelse, det kunne f.eks. være køkkenborde, trappeopgangen, noget vvs eller døre. Her ses det ofte at den udvendige vedligeholdelse væltes over på lejer.

Her kan andet dog også være aftalt i lejekontrakten, det skal bare fremgå tydeligt i kontrakten, så der ingen misforståelser kommer.

Man skal som udgangspunkt selv afgøre hvornår vedligeholdelse er nødvendigt. I nogle tilfælde kan udlejer dog godt kræve det, dette skal ske skriftligt, med en tidsfrist.

Manglende vedligeholdelse af lejemålet.

Vedligeholder du ikke lejemålet som kontrakten på kræver?

Så kan udlejer i første omgang kræve du får ordnet det, hertil skal udlejer sende et skriftlig krav med frist til at få bragt tingene i orden.
I voldsomme tilfælde kan udlejer smide dig ud af lejemålet, dette sker hvis den manglende vedligeholdelse er så voldsom at det i lovens øjne kan ses som at lejemålet vanrøgtes.

Indvendig og udvendig vedligeholdelses konto?

Er det aftalt med udlejer at han står for den indvendige vedligeholdelse så skal han indsætte et for ud bestemt beløb på en konto hver måned som skal gå til vedligeholdelse. Dette beløb skal indgå i en oversigt som skal tilsendes lejer hvert år.

Hvis der er penge nok på kontoen, kan lejer kræve at beløbet bliver brugt til vedligeholdelse, eller mindre forbedringer.
Sælger udlejeren dit lejemål, overføres beløbet til den nye udlejer.

Den udvendige vedligeholdelses konto har udlejer ikke pligt til at oprette, men det kan stadig være aftalt at den laves.

I regulære lejemål skal udlejer dog sætte et beløb ind som fastsættes i forhold til boligens størrelse. Derfor kan man som lejer altid kræve at udlejer vedligeholder boligen når den trænger til det. Hertil skal udlejer også tilsende en oversigt hvert år, som viser hvad kontoen har af beløb.

Er udlejer ikke til at snakke med, kan man som lejer klage til huslejenævnet.

Hvilken betydning har alt dette i forbindelse med fraflytning?

Som udgangspunkt har det kun den betydning, at man som den vedligeholdelsespligtige skal betale for istandsættelsen af lejemålet.
Der kan aldrig blive sat krav på at aflevere lejemålet i bedre stand end hvordan man overtog det som. Men det skal afleveres i samme stand. Derfor er det vigtigt man overholder sin vedligeholdelsespligt, så man slipper for at betale i sidste ende.
Standen lejemålet afleveres i, er beskrevet i lejekontrakten.

Der er 2 former for istandsættelse

Ny istandsættelse
Her skal standen på lejemålet være som helt nyt. Dette kan kun kræves hvis lejligheden også var helt ny istandsat da du overtog den.

Dog i følge den nye lejelov kan det ikke længere aftales, efter loven blev taget i kraft den 1. juli. 2015, kan normal istandsættelse kun aftales. Så denne form skal man kun være OBS. På hvis man har underskrevet en kontrakt før denne dato.

Normalistandsættelse
Her skal standen på lejemålet være som du overtog den, altså vedligeholdelse af tapetsering, maling, hvidtning og lakering af gulve, hvis det er nødvendigt.
Betalinger til istandsættelser, vil blive taget fra dit depositum når du flytter.

Derfor får man kun den del af depositummet tilbage, som ikke er blevet brugt på at sætte lejemålet i stand.