DinLejeMægler

Persondata

Formål med behandling af dine personoplysninger

Årsagen til behov for at vi skal have indsigt i dine personoplysninger er, at vi hos Din Lejemægler skal videregive disse til vores kunder (udlejerene), som vi er databehandlere for. Vi har derfor en lovlig og given grund hertil. 

I følgende tilfælde har vi behov for at videregive dine personoplysninger:

 • For at opfylde en kontrakt/aftalegrundlag med dig (lejer) og vores kunde (udlejer).
 • Behandling i henhold til lovkrav, herunder Lejelov, Boligreguleringslov, Bogføringsloven og Hvidvaskloven
 • Vores eller vores kunders berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Hvorfor skal vores kunde (udlejer) have dine oplysninger:

Formål med behandling af oplysninger på lejere:

 • Håndtering af lejeforhold, herunder opkrævning af husleje og udbetaling af depositum og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder
 • Håndtering af ventelisten, herunder opkrævning af kontingent
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, feriepenge, barsel, godtgørelser, refusioner og lignende

Ansvar

Den dataansvarlige er oftest din udlejer eller udlejers administrationsselskab. På baggrund af vores rolle som mægler og databehandler for udlejer og dennes administrationsselskab, sikrer vi, at den behandling af dine personoplysninger, som foregår hos os, sker i overensstemmelse med den korrekte lovgivning og lovhjemmel herved.

Har du spørgsmål til Din Lejemæglers behandling af personoplysninger, er du mere end velkommen til at henvende dig til os:

Din Lejemægler ApS
CVR: 42592560
Vesterbro 21E, 1 TH

9000 Aalborg

Mail: kontakt@dinlejemaegler.dk

tlf. +45 70 22 88 22

Behandling af personoplysninger

En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Måden vi behandler dine personoplysninger på, er ved at indsamle, registrere og videregive dine oplysninger i forbindelse med en kontrakt/aftalegrundlag i forbindende med en indflytning. 

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig ofte på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det er nødvendigt inden for en indgående aftale/kontrakt og forsøger os i det hele med vores persondatapolitik at strukturere det således, at det er mindst besværligt for dig.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom.

Videregivelse af personoplysninger

Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål, som beskrevet ovenfor. Videregives af oplysninger til databehandlere, vil der være en databehandleraftale, der forpligter dem og os til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med den altid gældende lovgivning og lovhjemmel.

Lejekontrakter kan blive videregivet til udlejers advokat, revisor, bank, huslejenævn eller andre instanser, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret viden omkring lejemålet

Dine personoplysninger kan og vil aldrig blive vidergivet til andre lande uden for EU/EØS, samt lande, der ikke har love, der giver beskyttelse af dine oplysninger.

Vi videregiver aldrig oplysninger til firmaer til markedsføring eller dataopsamling uden vores kunders samtykke.

Ønsker du aktindsigt i denne brug af dine personoplysninger, kan du som tidligere nævnt altid kontakte os om dette. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 12 måneder fra modtagelsen af dine oplysninger.

Lejerkartotekshenvendelser: 

Vi vil opbevare de personoplysninger som du sender til os via vores lejerkartotek tilbud på vores hjemmeside i overensstemmelse med følgende lovpraksis:

 • Med henblik på opfyldelse af forældelsesreglerne opbevarer vi højest dine oplysninger i op til 12 måneder efter den dato, du som kunde har skrevet dig op i vores lejer kartotek.

Dine rettigheder: 

Du har følgende rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via vores kontaktoplysninger.

Du har også altid muligheden for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.